User avatar

۳) خیلی شفاف فساد سیستماتیک تا عمق همه‌ی دستگاه‌ها نفوذ کرده و مردم هم که شبیه‌ترین رفتار رو به زمام‌دارانشون دارن، از هیچ دزدی‌ای دریغ / .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10