User avatar

برای هر کسی که رفت کربلا برای اربعین آرزوی سفر سلامتی کردم ولی از ته دل با هیچ چیزی به اندازه‌ی این پروپاگاندا مخالف نیستم. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10