User avatar

در بهترین حالت می‌شیم شبیه کوبا. اقتصاد فروپاشیده، مردم گنگ و بی‌هدف. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10