User avatar

راننده ابی گذاشته ولی صدای موتورها انقدر زیاده که ابی بنده‌خدا گلوش درد گرفت .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10