User avatar

مشکل از این‌جا شروع شد که محبت‌هایی که توی دل آدم‌ها بود رو گذاشتید کنار و به لق‌لقه‌های روی زبون راضی شدید. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10