User avatar

۱) سال ۷۲، داشتم از کلاس زبان با مادرم بر می‌گشتیم خونه، زمستون بود و هوا تاریک، سوار یه پیکان مدل قدیم مسافرکش ولی اسپرت با تعاریف اون زمان شدیم. راننده «دوراهی» ابی رو گذاشته بود. موندگار شد توی ذهنم اون آهنگ از اون شب. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10