من نگویم که بهاری که گذشت آید باز / روزگاری که به سر آمده آغاز شود