RT @B_Mania: منم دیگه بیست ساله نمی‌شم. چه با تحریم‌ها چه بی‌تحریم‌ها، چه اینجا چه هرجای دیگه دنیا. .