خدا وکیلی چه بیست ساله بشیم یا نه، حداقل به جای اینکه خاردار بهمون فرو بره، معمولی اسلیم بهمون می‌ره. .