هم تحریم‌ها رو برداشتن و هم فرندفید آزاد شد. روزهای آخر دنیاست... .