دارم سعی می‌کنم آدم‌های عزیز و دوستان رو دوباره ببینم. خیلی وقت کمه. کار خیلی زاده. ولی دوستان رو هم نمی‌شه ندید .