دو هفته‌ست همه خبرگزاری‌ها دارن می‌گن رضا احدی پیشکسوت استقلال بیمارستانه. هیچ‌کس سراغی ازش نگرفته. فردا همه زیر تابوت‌شن .
تا بوده همین بوده... ما هم بمیریم همینه ‎· نومیا