قدرت تخریب واژه‌ها، از بمب‌های هیدروژنی هم بیشتره ، کاش می‌فهمیدیم .