خواسته‌ی ما خوابیدن صبح روزهای تعطیل نیست، بلکه بیدار موندن به هر قیمتی در شب‌های تعطیلیه. حتا اگر دو ساعت باشه... .