از صبح توی سرم محمد اصفهانی داره می‌خونه... :/ بی‌وقفه. پر سوز .