از سر صبح پنجره اتاق رو باز کردم، الان در موقعیت لرز ابی طالب قرار گرفتم. .