می‌شه قسم خورد به صدای نفس‌های ابتهاج وقتی داره ارغوان رو دکلمه می‌کنه... .