آلبوم با قرص‌ها می‌رقصد از کاوه آفاق و ماه و ماهی از حجت اشرف‌زاده خریداری گردید از بیپ تونز که سردرد صبح رو بشوره و ببره .