این پشت‌موها، به‌تنهایی جنایت علیه بشریت بود... https://t.co/gVfaz1Li2m .