#رایتل میدان هفت تیر، انتهای مفتح https://t.co/zw3VRaYHcn .