خبر کوتاه. آخرین دیفندر لندرور تولید و به موزه رفت... :/ آه از این خزان .