Avatar for conformist
RT @jalalazimi: ژان وال ژان: مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم!این دیگر چه دنیایی است. .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10