RT @jalalazimi: ژان وال ژان: مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم!این دیگر چه دنیایی است. .