این زلزله به مناسبت انفجار نور بود، یعنی بلررررزززوووون آهان آهان آهان دس دس دس .
زلزله مگه اومد؟ ‎· adomide
@adomide هشت و نیم صبح لواسون سه و یک ریشتر ‎· M∂s♥ud