جزیره رو بشنوید از قمیشی، حال کنید https://t.co/IA542bI0r6 .