ولی همون آخرشب آورده بودن و طبعا کسی نبوده بگیره، برگشت زده بودن. حالا قرار بود تا ۲ برسه، هنوز خبری نیست. / ادامه دارد .