آیدین سیارسریع: جشنواره داره تموم میشه ولی من هنوز نتونستم با اسم فیلم های این سری کنار بیام. برداشتن تیتر زدن «دختر» میرکریمی آماده ی نمایش شد. بعد انتظار دارن دلواپس ها هم از اون طرف پایین نکشن، فیلم ها رو.
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ‎· Conformist
:))))))))) ‎· نیالا