RT @MozhdehT: ما به نبودن ها و نداشتن ها عادت کردیم شمام یاد بگیرین به بودن ها و داشتن ها عادت نکنین .