دلم برای آدم‌های اینجا تنگه. زبان گفتنم نیست ولی. این بده. خیلی بد