دیروز فهمیدم انقدر به قرص و مسکن عادت ندارم، با ژلوفن ۳ ساعت می‌خوابم. .