وسط یه مشت کامند که جواب نمی‌دن موندم. مخم نیاز به هوا داره .