RT @tubiskasaroos: توانایی های مرد رابطه مستقیمی با میزان اعتماد و قبول داشتن از سمت زن داره! .