اینکه یه سری دوستان از افغانستان فالو می کنن خیلی خوبه. هم اینکه دسترسی دارن به نت و اینکه زبان مشترک داشتن چیز شیرینیه .