RT @___mAn____: يك زن مى تواند مردى را از اندوهى كه سالها گريبانش را گرفته رها كند و فقط يك زن مى تواند مردى را چنان اندوهبار كند كه سالها گريبانش را بگيرد .