من حتما رای خواهم داد ولی نه به امامی‌کاشانی، ری‌شهری و یزدی و امثالهم. قرار بود ببخشیم ولی فراموش نکنیم! .