رفیق‌ت بلاک آن‌بلاک‌ت نکنه، انتخابات که چهارسال یه بار هست .