جدی بامیلو با چه رویی هنوز میاد فضای مجازی؟ .
چی کار کرده؟ ‎· M∂s♥ud