به هر دو لیست رای دادیم، ولی هرکاری کردم نتونستم اسم 4 نفر آخر لیست خبرگان رو بنویسم... .