من سر کار هستم به خاطر انتخابات :/ عنا. انتخاباتش و حصور سبزش واسه شماست، سختیش واسه ما .