از شادمهر معکوس بکشیم روی ابی. فقط ابی جدید می‌شنویم که زیاد سنگین نباشه، تسمه تایم پاره کنیم .