وینتر ایز کامینگ حاج آقای جنتی، آل من ماست دای عزیزم .