RT @RaminTZ: با رأی ندادن هیچ پوزی بر خاک مالیده نمیشد. بلکه با رأی دادن پوزهای زیادی به خاک مالیده شد، همونطور که شاهد هستین. #لیست_امید .