User avatar

RT @NaeemTitan: #جنتی با sudo رد صلاحیت کرد، مردم با su رفتن و #رای دادن. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10