یه کمپین راه بندازیم فرزاد فرزین انگلیسی نخونه :( .