User avatar

حس مردی رو دارم که همه‌ی عمر دویده برای زن و بچش و توی ۶۰ سالگی فهمیده که زنش دوستش نداشته همه‌ی این سال‌ها .

Comment

وااا

 ‎· Makhmal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10