کاش مریخ توی پروسه سفر بی‌بازگشت بودم و عید بر می‌گشتم زمین. https://t.co/UkJH8Kccc6 .