انقدر گند و گه زدید به کارهایی که ساده می‌شده انجام بشه .