خلخالی تکنیکش خوب بود، ولی اسکل بود. باید هر کدوم از مسئولین پاش رو کج گذاشت مثل یه بز قصابی کرد. امر به معروف مال قبل از قبول مسئولیته .