اندی خواهر مایکل جکسون رو هم عروس کرد و گیتار رو با خودش برد! آخه گیتار؟ .