الهی عبدالله عمر بکاست، اما #بین_خطوط راند که عذر نخواست... .