اگر خدا کاری نمی‌کنه دلیل بر این نیست که نمی‌تونه. خدا با ابی نشسته داره چای می‌نوشه، دستش بنده .